طراح و تولید کننده دستگاه پروفایل‌متر دوبعدی توان‌سنج نیمه‌هادی پروفایل‌متر یک بعدی دستگاه توان‌سنج گرمایی راه‌انداز لیزر دیودی پایدارساز لیزر دیودی راه‌انداز جابجاگر خطی

و تجهیزات اپتوالکترونیکی و اپتومکانیکی برنامه‌پذیر